Welcome to Our Website

สบน.ขายพันธบัตรออมทรัพย์ ดอกเบี้ยสูงสุด 2.3% วันที่ 17 ม.ค. 2565

สบน. เปิดจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์พิเศษ “รุ่นส่งความสุข” ดอกเบี้ยสูงสุด 2.3% วงเงินรวม 3 หมื่นล้านบาท ซื้อได้สูงสุดไม่เกิน 5 ล้านบาท ขายรอบแรกให้สิทธิผู้สูงอายุก่อน 17 ม.ค.2565 ผ่าน 4 แบงก์

วันที่ 29 ธันวาคม 2564 นางแพตริเซีย มงคลวนิช ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) เปิดเผยว่า ต้นปี 2565 นี้ สบน. จะมีการจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์พิเศษ “รุ่นส่งความสุข” เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับพี่น้องประชาชน ซึ่งกระทรวงการคลังจะนำเงินที่ได้ ไปใช้เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม และบรรเทาผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ภายใต้โครงการมาตรการต่างๆ เช่น การจัดหาวัคซีน เยียวยาผู้ประกันตน

โดยจะจำหน่ายวงเงิน 30,000 ล้านบาท ให้กับประชาชนเท่านั้น ผ่านช่องทาง Counter Internet Banking และ Mobile Banking ของธนาคารตัวแทนจำหน่าย 4 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์

การจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์พิเศษซื้อหวยออนไลน์ถูกกฎหมายมั่นใจได้ รุ่นส่งความสุข เริ่มจำหน่ายวันที่ 17-31 มกราคม 2565 เวลา 8.30 น. รุ่นอายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันไดเฉลี่ยร้อยละ 1.90 ต่อปี (ปีที่ 1 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.60 ต่อปี ปีที่ 2 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.80 ต่อปี ปีที่ 3 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.30 ต่อปี) ลงทุนได้ตั้งแต่ 1,000 บาท แบ่งการจำหน่ายเป็น 3 ช่วง โดยในสัปดาห์แรกจะเป็นการจำหน่ายแบบกำหนดอายุและจำกัดวงเงิน และในสัปดาห์ถัดไปจึงเปิดโอกาสให้ซื้อแบบไม่จำกัดวงเงิน ดังนี้

• ช่วงที่ 1 (วันที่ 17-18 ม.ค. 2565) เปิดจำหน่ายให้กับบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทย หรือมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป โดยซื้อได้ไม่เกิน 5 ล้านบาทต่อราย

• ช่วงที่ 2 (วันที่ 19-23 ม.ค. 2565) เปิดจำหน่ายให้บุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทย หรือมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย (รวมอายุ 60 ปีขึ้นไป) โดยซื้อได้ไม่เกิน 5 ล้านบาทต่อราย

• ช่วงที่ 3 (วันที่ 24-31 ม.ค. 2565) เปิดจำหน่ายให้บุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทย หรือมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย (รวมอายุ 60 ปีขึ้นไป) แบบไม่จำกัดวงเงินจำหน่าย

“วงเงินการซื้อในแต่ละช่วงไม่นับรวมกัน ผู้ลงทุนสามารถซื้อพันธบัตรได้ในทุกช่วงการจำหน่ายตามเงื่อนไขอายุและวงเงินที่กำหนด และหากเป็นผู้เยาว์ต้องมีบัญชีธนาคารตัวแทนจำหน่ายและได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองก่อน โดยหากมีการคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่ายแล้ว อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยจะอยู่ที่ 1.6% ซึ่งก็ยังถือว่าเป็นอัตราดอกเบี้ยที่จูงใจประชาชนอยู่ เพราะเป็นพันธบัตรระยะสั้น 3 ปีด้วย”

ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ 2564 สบน.มีแผนที่จะจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์วงเงินรวม 150,000 ล้านบาท โดยในช่วงต้นปีงบประมาณ ได้จำหน่ายไปแล้ว 80,000 ล้านบาท ในช่วงต้นปีจึงนำมาแบ่งปันความสุขให้ประชาชนอีก 30,000 ล้านบาท และช่วงที่เหลือของปีงบประมาณนี้ จะเปิดจำหน่ายอีก 40,000 ล้านบาท